Dokumenty

Wzory wniosków do Zarządu WSM:

dokument w formacie doc


Informacja z dnia 10-09-2014r. dotycząca cofania się ścieków z kanalizacji sanitarnej do piwnic w blokach na osiedlu Armii Krajowej i Bugaj.

Dokument w formacie pdf


Odpowiedź z dnia 01-09-2014r. w sprawie pisma dotyczącego zamówionej mocy cieplnej.

Dokument w formacie pdf


Skład Rady Nadzorczej - kadencja 2016-2019.

Dokument w formacie pdf


1. REGULAMIN porządku domowego Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu.

Dokument w formacie pdf

2. REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w WSM.

Dokument w formacie pdf

3. REGULAMIN prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej przez placówki społeczno - kulturalne wykazane w strukturze organizacyjnej WSM.

Dokument w formacie pdf

4. Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu.

Dokument w formacie doc

5. Załącznik do regulaminu określającego tryb i zasady przetargów.

Dokument w formacie doc


USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

(tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 4 poz. 27)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116)
Wersja od 9 września 2017 r.

Dokument w formacie pdf:


STATUT Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu.

( tekst jednolity )

Dokument w formacie pdfSprawozdanie finansowe Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu

za 2016 rok:

L.p. Nazwa dokumentu Dokument

1.

Bilans

2.

Rachunek zysków i strat

3.

Rachunek przepływów pieniężnych

4.

Sprawozdanie z działalności WSM

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
6. Zestawienie zmian w kapitale

Pismo KZRSM dotyczące lustracji WSM:


Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WSM:


Wniosek i oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej WSM w latach 2016-2019:

 

POBIERZ DOKUMENT


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków WSM
oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia WSM w 2017r.: